Sepete Ekle
Fiyat : 100,00 TL

İçindekileri

OCAK 2007
- Dö­nü­şü ol­ma­yan yol­lar
- Seb­ze ve mey­ve stan­dar­di­zas­yo­nun­da ye­ni ekip­man­lar
- Ül­ke­miz­de mey­ve fi­dan­cı­lı­ğı­nın ge­nel gö­rü­nü­mü ve ör­nek oluş­tu­ra­cak iş­let­me an­la­yı­şı
- Yap­ra­ğı­nı dö­ken mey­ve kül­tür­le­rin­de kış ilaç­la­ma­sı için ge­rek­li şart­lar
- Mey­ve ağaç­la­rın­da kış re­zer­vi ola­rak Azo­tun öne­mi
- Hid­ro­po­nik kül­tü­rün Tür­ki­ye, Pa­kis­tan ve di­ğer ül­ke­ler­de­ki ge­li­şi­mi
- Ta­bi­at ana­nın sü­tü: Hü­mik ve Ful­vik Asit
- Ye­ni to­hum­cu­luk ka­nu­nu ve dı­şa ba­ğım­lı­lık
- Ta­rım­sal za­rar­lı bö­cek­le­re kar­şı da­ya­nık­lı­lık ge­ni ak­ta­rıl­mış bit­ki­ler ve uy­gu­la­ma­da­ki du­rum­la­rı

ŞU­BAT 2007
- Bir kol­tuk­ta al­tı kar­puz ta­şı­yan Baş­kan
- Se­ra seb­ze­ci­li­ği­nin so­run­la­rı
- Se­ra do­ma­te­si ih­ra­ca­tı
- Zey­tin­de, sü­per en­ta­sif ye­tiş­ti­ri­ci­lik ve bo­dur çe­şit kul­la­nı­mı
- Bit­ki­sel ye­tiş­ti­ri­ci­lik­te şu­bat ayı­nın öne­mi
- Tu­runç­gil ilk­ba­har güb­re­le­me­si ko­nu­sun­da ye­ni dü­şün­ce­ler
- Ma­vi­ye­miş (Blue­berry) mey­ve­le­ri­nin in­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan ya­rar­la­rı
- Ka­yı­sı çe­kir­de­ği
- Brok­ko­li ne­re­den gel­di? Ne­re­ye gi­di­yor
- Gen tek­no­lo­ji­si­nin ye­ni he­def­le­ri
- Hu­bu­bat pas man­ta­rı­nın (Puc­ci­ne­a gra­mi­nis sp. tri­ti­ci) ye­ni bir ır­kı (Ug99) cid­di teh­dit oluş­tu­ru­yor
- Su kir­le­ti­ci­le­ri ola­rak ta­rım­sal kim­ya­sal­lar
- Yem bit­ki­le­ri to­hum­cu­lu­ğu ve des­tek­ler
- Şim­di mis ko­ku­lu ner­gis za­ma­nı

MART 2007
- Bir mer­ci­me­ği bi­le yö­ne­te­me­dik
- Mey­ve ağaç­la­rın­da so­ğuk­lan­ma ris­ki
- Türk ki­ra­zı (0900-Zi­ra­at) ile ku­ru­lu bah­çe­le­re ye­ni toz­la­yı­cı çe­şit­le­rin ila­ve edil­me za­ma­nı gel­di
- Bit­ki­sel ürün­ler­de ha­va du­ru­mu­na bağ­lı ve­rim tah­min­le­ri
- Her ta­rım­sal iş­let­me bir fab­ri­ka gi­bi­dir.
- Ka­ro­te­no­id­le­rin fonk­si­yon­la­rı
- Boz­dağ­la­rın cö­mert­li­ği ve ye­rel çe­şit­ler­den vaz­geç­me­yen köy­lü­ler
- Seb­ze kül­tür­le­rin­de lez­zet fak­tö­rü
- Eko­no­mik ola­rak keş­fe­dil­me­yi bek­le­yen bir seb­ze: RO­KA
- Bit­ki bes­le­me­de be­sin mad­de­si oran­la­rı­nın öne­mi ve et­ki­le­ri
- Bi­yo­di­na­mik ta­rım­da pre­pa­rat­la­rın ha­zır­lan­ma­sı

Nİ­SAN 2007

- Tür­ki­ye­’nin su ger­çe­ği ve su­la­ma­ya iliş­kin so­run­la­rı
- Ma­lat­ya mey­ve­ci­lik araş­tır­ma ens­ti­tü­sü ta­şı­na­cak­mış
- Hı­yar­lar­da ge­ne­tik ya­pı­yı iyi­leş­tir­me­nin ye­ni yol­la­rı
- Bit­ki­sel üre­tim­de As­comy­ce­tes gru­bu man­tar­la­ra top­lu bir ba­kış
- Bo­dur ki­raz­lar­da göz yö­ne­ti­mi
- Tür­ki­ye ki­raz üre­ti­mi­nin ge­nel du­ru­mu ve so­run­la­rı üze­ri­ne çö­züm öne­ri­le­ri
- Ül­ke­miz­de seb­ze fi­de­ci­li­ği, so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Gü­zel, lez­zet­li ve yük­sek be­sin de­ğe­ri­ne sa­hip seb­ze­le­rin ıs­la­hı
- Or­ta Ka­ra­de­niz sa­hil ku­şa­ğın­da ba­zı kol­za çe­şit­le­ri­nin ve­rim ve ve­rim un­sur­la­rı­nın be­lir­len­me­si
- Eko­lo­jik ta­rım, eko-tu­rizm, eko-bay­rak

MA­YIS 2007
- Ma’­kes bu­la­ma­yan fer­yat­lar
- Hay­van­cı­lık ve Or­ga­nik Ta­rı­ma ya­tı­rım yap­mak is­te­yen­ler için ide­al yer: Sİ­VAS
- Ada­na Ta­hıl Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Nur Öz­kan: “Bu güb­re fi­yat­la­rı ile çift­çi üre­tim ya­pa­maz”
- Pes­ti­sit ka­rı­şım­la­rın­da et­ki­le­şim­ler
- Bit­ki­sel üre­tim­de phycomy­ce­tes gru­bu man­tar­la­ra top­lu bir ba­kış
- Ar­pa­da ras­tık has­ta­lık­la­rı
- Buğ­day­da kah­ve­ren­gi pas has­ta­lı­ğı
- Mo­dern su­la­ma­da ye­ni stra­te­ji­ler
- Bi­yo­lo­jik ola­rak ay­rı­şa­bi­len malç­lar
- Yaş mey­ve ve seb­ze kül­tür­le­rin­de Eu­rep­gap pro­to­ko­lü­ne gö­re güb­re ve güb­re­le­me kri­ter­le­ri
- Kan ve böb­rek te­miz­li­ği için Te­re
- Seb­ze­ci­lik­te ye­ni bir sek­tör: Min­ya­tür Seb­ze­ler
MA­YIS 2007
- Ma’­kes bu­la­ma­yan fer­yat­lar
- Hay­van­cı­lık ve Or­ga­nik Ta­rı­ma ya­tı­rım yap­mak is­te­yen­ler için ide­al yer: Sİ­VAS
- Ada­na Ta­hıl Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Nur Öz­kan: “Bu güb­re fi­yat­la­rı ile çift­çi üre­tim ya­pa­maz”
- Pes­ti­sit ka­rı­şım­la­rın­da et­ki­le­şim­ler
- Bit­ki­sel üre­tim­de phycomy­ce­tes gru­bu man­tar­la­ra top­lu bir ba­kış
- Ar­pa­da ras­tık has­ta­lık­la­rı
- Buğ­day­da kah­ve­ren­gi pas has­ta­lı­ğı
- Mo­dern su­la­ma­da ye­ni stra­te­ji­ler
- Bi­yo­lo­jik ola­rak ay­rı­şa­bi­len malç­lar
- Yaş mey­ve ve seb­ze kül­tür­le­rin­de Eu­rep­gap pro­to­ko­lü­ne gö­re güb­re ve güb­re­le­me kri­ter­le­ri
- Kan ve böb­rek te­miz­li­ği için Te­re
- Seb­ze­ci­lik­te ye­ni bir sek­tör: Min­ya­tür Seb­ze­ler

HA­Zİ­RAN 2007

- HA­SA­D’­ın Do­ğu­şu Bu­gün­le­re Ge­li­şi ve Ba­zı Anı­lar
- Muz ta­rı­mın­da bü­yük ge­liş­me: 12 ay sü­rey­le ürün ha­sat edi­li­yor
- Po­lon­ya­lı iki bi­lim ada­mı­na İz­mi­r’­i gez­dir­dik. Dr. Za­mors­ki ile de Tür­ki­ye ta­rı­mı­nı ko­nuş­tuk: “Bi­ze çok ben­zi­yor­su­nuz”
- Bi­yo­et­ha­nol, Bi­yo­di­zel ve Türk Ta­rım Po­li­ti­ka­sı
- Ta­rım­sal Araş­tır­ma ku­ru­luş­la­rı­mı­zın tra­ji­ko­mik ha­li
- Bit­ki­sel üre­tim­de Ba­si­di­omy­ce­tes grubu man­tar­la­ra top­lu bir ba­kış
- Şe­ker Pan­ca­rın­da Rhi­zo­ma­ni­a (kök de­li­li­ği) has­ta­lı­ğı
- Çel­tik ya­nık­lık has­ta­lı­ğı (Pyri­cu­la­ri­a ory­za­e)
- Za­rar­lı bö­cek­ler­le Bi­yo­lo­jik sa­vaş­ta Ba­cil­lus Thu­rin­gi­en­si­s’­in öne­mi
- Kı­sa gün so­ğa­nı

TEM­MUZ 2007
- Ta­rım sek­tö­rü­ne ucuz ma­zot fik­ri
- Göç alan bir köy: Ye­ni­taş­kent
- “Kü­çük ol­sun be­nim ol­sun”
- Muz ta­rı­mın­da­ki dev­ri­min kı­sa hi­kâ­ye­si
- Gi­se­la anaç­la­rı üze­rin­de­ki ki­raz­la­rın ba­kı­mı
- Ki­raz ha­sa­dın­da iş­çi­lik gi­der­le­ri­nin aşa­ğı­ya çe­kil­me­si
- Sa­na­yi do­ma­te­si de­ne­me­le­ri­miz ve Bi­ga not­la­rı
- Bit­ki­sel üre­tim­de De­uto­romy­ce­tes gru­bu man­tar­la­ra top­lu bir ba­kış
- Çel­tik be­yaz uç ne­ma­to­du (Ap­he­lencho­ides bes­se­yi)
- Ta­rım­da kul­la­nı­lan güb­re­le­rin kü­re­sel ısın­ma­ya et­ki­le­ri

AĞUS­TOS 2007

- Kuş­lar ne­re­ye git­ti? Fa­una­da ne de­ğiş­ti de Ke­ne­ler in­san­la­rı öl­dür­me­ye baş­la­dı?
- Kı­rım-Kon­go Ka­na­ma­lı Ateş
- En faz­la se­ra ala­nı­na sa­hip bir ül­ke: İs­pan­ya
- Ay­çi­çe­ğin­de 2007/08 se­zo­nu bek­len­ti­le­ri
- Me­til Bro­mi­de al­ter­na­tif bir tek­nik ola­rak Bi­yo-Fü­mi­gas­yon
- La­ha­na Ai­le­sin­den Ge­len Mu­ci­ze
- Ar­mut Psil­la­sı­na kar­şı ilaç­lı mü­ca­de­le­de fi­yas­ko
- Ül­ke­miz­de uçak ilaç­la­ma­sı üze­ri­ne gö­rüş­ler
- Be­yaz si­nek­le­re kar­şı fun­gus ile mü­ca­de­le edi­le­cek
- Yu­mur­ta-Lar­va Pa­ra­zi­to­it­le­ri
EY­LÜL 2007
- Bi­ze yük­le­nen mis­yon ve zor­luk­la­rı
- Ka­vu­ran bir ya­zın ar­dın­dan
- “Çift­çi­ye, ön­ce dam­la su­la­ma sis­te­mi­nin ama­cı an­la­tıl­ma­lı”
- “G­DO­’lar bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ği­miz için teh­dit ola­bi­lir”
- Ta­rım da­nış­man­lı­ğı ne­re­ye ko­şu­yor
- Yap­ra­ğı­nı dö­ken mey­ve kül­tür­le­rin­de ba­zı vi­rüs ve ben­ze­ri so­run­la­ra ör­nek­ler
- Çi­lek­te önem­li bir bak­te­ri­yel has­ta­lık: Kö­şe­li yap­rak le­ke
- Bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le­nin sey­ri
- Bağ alan­la­rın­da ye­ni bir so­run: Fi­top­laz­ma
- Keş­fe­dil­me­yi bek­le­yen bir seb­ze: Hin­di­ba
- Ay­çi­çe­ği ha­sa­dın­da ta­ne kay­bı­nı azal­ta­cak ön­lem­ler
- Ta­rım­sal üre­tim­de su ha­sa­dı tek­nik­le­ri­nin kul­la­nı­mı

EKİM 2007
- “Yer­li ıs­lah ya­pan to­hum fir­ma­la­rı kı­sa za­man­da bü­yük me­sa­fe ka­tet­ti”
- E. Ü. Zi­rat Fa­kül­te­si çift­li­ğin­de son uy­gu­la­ma­lar
- Muz ta­rı­mın­da­ki ge­liş­me­ler ve kar­şı­la­şı­lan so­run­lar
- Ar­mut ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de klon anaç kul­la­nı­mı
- Kar­pu­zun ta­dı yok
- Üzüm as­ma­sın­da top­rak ne­mi­nin sal­kım ka­li­te­si­ne et­ki­si
- Fun­gi­sit­le­re kar­şı di­renç so­run­la­rı
- Ba­zı tar­la kül­tür­le­rin­de mi­nör ve mik­roele­ment­le­rin ye­ter­li dü­zey­le­ri ve önem­le­ri
- Tür­ki­ye­’de ka­no­la ta­rı­mı ve öne­mi
- Çel­tik ta­rı­mın­da ve pi­rinç üre­ti­min­de­ki ge­liş­me­ler
- Çel­tik­te fi­de­le­me yön­te­mi ile ekim

KA­SIM 2007
- Sık di­kim bo­dur el­ma bah­çe­le­rin­de güb­re­le­me
- Kon­trol­süz ve bi­linç­siz pes­ti­sit kul­la­nı­mı­nınne­den ol­du­ğu so­run­lar ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Ku­rak or­tam­lar­da ba­zı her­bi­sit­le­rin ka­lın­tı risk­le­ri
- Zey­tin Si­ne­ği (Bac­tro­ce­ra ole­ae Gme­lin.)
- Üzüm­le­rin ku­ru­tul­ma­sın­da ye­ni bir yön­tem
- Sub­tro­pik ve tro­pik ko­şul­lar­da muz ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği. Tür­ki­ye - Gu­ade­lo­upe Ada­la­rı kı­yas­la­ma­sı
- Ül­ke­miz­de çel­tik anı­zı so­ru­nu ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Se­len­yum emi­ci­le­ri: Ka­no­la ve Ke­naf
- Top­rak­la­rın ka­li­te gös­ter­ge­le­ri
- Süs ka­bak­çı­lı­ğı
- Kül­tür bit­ki­le­ri­nin ba­kı­mın­da tek­no­lo­ji sı­nır ta­nı­mı­yor!

ARA­LIK 2007

- 2007 yı­lı ve mey­ve­ci­li­ğin yük­se­li­şi üze­ri­ne
- Yem ham mad­de­le­ri ve yağ bit­ki­le­rin­de ge­le­cek­te bek­le­nen de­ği­şim­ler
- Et­ha­nol yem en­düs­tri­si­nin fe­lâ­ke­ti mi yok­sa Wall Stre­et’­ın sev­gi­li­si mi?
- Do­ğa­ya ne­ler yap­tı­ğı­mı­zın far­kın­da mı­yız?
- Kül­tü­rel ted­bir­le­ri el­den bı­rak­ma­yın bah­çe­de­ki seb­ze­le­ri­niz sağ­lık­lı ol­sun
- Ül­ke­mi­zin se­ra top­rak­la­rın­da aşı­rı fos­for ve se­bep ol­du­ğu so­run­lar
- An­tal­ya ve Alan­ya yö­re­sin­de ör­tü­al­tın da pa­pa­ya adap­tas­yon ça­lış­ma­la­rı
- Üzüm bağ­la­rın­da don risk­le­ri ve alı­na­bi­le­cek ba­zı ted­bir­ler
- Ki­raz bah­çe­le­rin­de mey­da­na ge­le­bi­le­cek kış za­rar­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri
- Zey­tin dal kan­se­ri
- Bi­yo­güb­re ola­rak kul­la­nı­lan kök bak­te­ri­le­ri
- Fi­le tor­ba­lar­da çi­lek ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği